Rozwiązanie do sprawozdawczości MONREP

Narodowy Bank Polski podał informacje o zamiarze zastąpienia funkcjonującego od 1996 r. systemu WEBIS. Nowy system sprawozdawczy MONREP uporządkuje zakres danych w spójny zestaw informacji, pozwalający uniknąć dublowania danych. Wprowadzenie nowego systemu sprawozdawczego wymagać będzie jedynie niewielkich zmian merytorycznych w zakresie danych, w porównaniu do dotychczasowych sprawozdań.


MONREP zakres sprawozdań

Cele systemu sprawozdawczego MONREP

System sprawozdawczy MONREP ma za zadanie zbierać i przetwarzać dane niezbędne nie tylko do prowadzenia przez Narodowy Bank Polski polityki pieniężnej, ale również do analizy danych, przygotowywania opracowań, jak i wypełniania wymogów sprawozdawczych Europejskiego Banku Centralnego, OECD, MFW, BIS oraz Eurostat.

Dane w formacie XBRL

System MONREP dostosowany będzie do standardów europejskich, w związku z czym sprawozdawczość MONREP będzie kolejnym pakietem sprawozdawczym, realizowanym w technologii XBRL. NBP opublikuje taksonomię XBRL, zgodnie z którą Banki przygotują sprawozdania (instancje XBRL). Do przesyłania sprawozdań wykorzystywany będzie Portal Internetowy SIS, na którym dostępny będzie również walidator sprawdzający zgodność przesyłanych sprawozdań z taksonomiami oraz regułami walidacyjnymi.

sprawozdawczość MONREP

Harmonogram wdrażania sprawozdań MONREP

MONREP terminy

Moduł MONREP w aSISt

W celu ograniczenia nakładów czasu i pracy poświęcanych na raportowanie w aSISt, udostępniony zostanie gotowy moduł sprawozdawczy MONREP. aSISt to wiodący system sprawozdawczy odpowiadający na bieżące zapotrzebowanie banków i instytucji finansowych. Aplikacja dedykowana sprawozdawczości XBRL, zgodna z europejskimi standardami, jest gotowa do implementacji sprawozdawczości MONREP. Moduł sprawozdawczy MONREP pozwoli w wygodny i szybki sposób przeprowadzić cały proces sprawozdawczy, który obejmuje:

  • wprowadzanie danych do sprawozdania – ręcznie lub automatyczne zasilenie przy pomocy importu,
  • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
  • uzgadnianie danych,
  • walidację w oparciu o reguły publikowane przez NBP,
  • wygenerowanie sprawozdań w wymaganym przez nadzorcę formacie XBRL.
 
  • *Pola obowiązkowe
    ** Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 

Weryfikacja